Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden bedrijven

 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die inlogt op wholesale.finchfabrics.com

2. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard bij het plaatsen van zijn of haar bestelling of afsluiten van een contract.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FinchFabrics.com en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

 

1. Het contract is definitief en onherroepelijk vanaf het ondertekenen van een bestelbon of contract of de ontvangst ervan per post of e-mail door FinchFabrics.com.

 

 

1. De Klant verbindt er zich toe om elke nuttige informatie te verstrekken aan FinchFabrics.com. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de door hem verstrekte informatie. FinchFabrics.com is in geen enkel geval verantwoordelijk voor elke informatie die al dan niet foutief wordt doorgegeven door de Klant of voor elke schade die hieruit zou voortvloeien.

 

 

1. FinchFabrics.com behoudt zich het recht de tarieven te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via e-mail , via de website wholesale.finchFabrics.com of per post. De prijzen worden vermeld in euro en excl. Btw, excl. verzendkosten (tenzij anders aangegeven)

 

 

1. Het ontwerp van door FinchFabrics.com vervaardigd materiaal is en blijft eigendom van FinchFabrics.com. Met de aanvaarding van de door FinchFabrics.com verstrekte producten  accepteert klant de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

2. Het is de klant niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de grafische ontwerpen te verveelvoudigen, uit te lenen of op andere wijze aan derden te verstrekken.

3. De auteursrechten en (andere) intellectuele rechten berusten ten allen tijde bij FinchFabrics.com.

 

 

 

1. Indien FinchFabrics.com aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. FinchFabrics.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige gegevens, doordat FinchFabrics.com is uitgegaan van door de Klant verstrekte gegevens correct zijn.

3. Indien FinchFabrics.com aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van FinchFabrics.com beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het order, althans tot dat gedeelte van het order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van FinchFabrics.com is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde producten, dienen ter kennis gebracht te worden aan FinchFabrics.com bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangen van de geleverde producten.

6. De gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de cliënt het geheel van de levering te weigeren.

 

1. FinchFabrics.com kan verkiezen dat het enkel over gaat tot het leveren van de producten ten adresse van de Klant als deze het verschuldigde bedrag van de bestelling betaald heeft. 
2. Indien een bestelling in gedeelten wordt uitgeleverd heeft FinchFabrics.com het recht voor elke deellevering te factureren.
3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door FinchFabrics.Com aangegeven.

4. Alle facturen dienen ten laatste op hun vervaldatum betaald te worden. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met interesten aan 12% op jaarbasis op het openstaande hoofdbedrag, dit tot de algehele betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande hoofdbedrag, met een minimum van 25,00 € en met een maximum van 1.250,00 €, dit voor de buitengerechtelijke invorderingskosten en overige contractuele schade door FinchFabrics.com geleden. De Klant aanvaardt overigens uitdrukkelijk een vergoeding verschuldigd te zijn op grond van artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij Handelstransacties voor wat de gerechtelijke invorderingskosten betreft welke FinchFabrics.com zou dienen te maken (o.a. de relevante deurwaarderskosten, advocatenkosten en honoraria,...)
5. FinchFabrics.com kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. FinchFabrics.com kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur van FinchFabrics.com, en na schriftelijke aanmaning tot betaling, binnen de voormelde termijnen, de producten door FinchFabrics.com kunnen worden ingehouden. De Klant beschikt over de mogelijkheid om door betaling van de onbetaalde facturen en de verwijlintresten de uitlevering te vragen van het desbetreffende producten FinchFabrics.com

7. Eventuele bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling en niet uitlevering van een product vallen volledig ten laste van de Klant.

 Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle ook nog niet vervallen facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van de verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.

 

 a. Reclamaties kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen twee weken na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

 b. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor klachten.

 c. Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst der retourzending.

d. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

e. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FinchFabrics.Com geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
f. De Klant is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Finchfabrics.com te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan FinchFabrics.com te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FinchFabrics.Com in staat is adequaat te reageren. De Klant dient FinchFabrics.Com in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
g. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 
h. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
i. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en er tijdig is gereclameerd, dan zal FinchFabrics.com de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van FinchFabrics.Com, vervangen of vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan FinchFarbics.Com te retourneren en de eigendom daarover aan FinchFabrics.Com te verschaffen, tenzij FinchFabrics.Com anders aangeeft. 
j. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van finchFabrics.Com daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
k. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
l. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FinchFabrics.Com en de door FinchFabrics.Com bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

1. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.

2. Is voor de voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant FinchFabrics.com derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. FinchFabrics.com dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is FinchFabrics.Com  gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.

4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop de producten aan de Klant in de macht van de Klant worden gebracht.

5. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien: a. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico's niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar; b. de financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

 


1. FinchFabrics.Com kan een contract beëindigen met een vooropzeg van een maand door schriftelijke aankondiging die per aangetekende post wordt verstuurd naar de Klant

2. FinchFabrics.Com behoudt zich het recht voor om het contract op te zeggen indien de Klant het product heeft besteld met behulp van foutieve gegevens of niet in overeenstemming met de verklaringen en garanties van de algemene voorwaarden
3. Voorts is FinchFAbrics.Com bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FinchFAbrics.Com kan worden gevergd.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FinchFabrics.Com op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien FinchFabrics.Com de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Indien FinchFabrics.Com tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
6. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is FinchFabrics.Com gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FinchFabrics.Com gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) opschorting van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FinchFAbrics.Com vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel het order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FinchFabrics.Com op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Klant een geplaatst order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

 1. FinchFabrics.Com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FinchFabrics.Com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FinchFabrics.Com niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FinchFabrics.Com of van derden daaronder begrepen. FinchFabrics.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FinchFabrics.Com zijn verbintenis had moeten nakomen.
Wat niet wordt beschouwd als overmacht: de Klant die niet in staat is alle kosten te betalen van de producten geleverd door FinchFabrics.Com.

 

1. De persoonlijke gegevens van de Klant zijn geregistreerd in de databases van wholesale.FinchFabrics.Com. De Klant beschikt over een toegangsrecht en het recht om zijn gegevens te corrigeren. 
2. FinchFabrics.Com geeft geen enkele informatie betreffende de e-mail adressen en de gegevens van de Klant door aan derden.

 

Huidige algemene voorwaarden mag geen doorhalingen of wijzigingen bevatten en heeft steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant. 
In het geval dat bepaalde bepalingen van huidige algemene voorwaarden als onbestaand worden beschouwd, zullen de beide partijen de te verwaarlozen clausule vervangen door een clausule die beide partijen tegemoetkomt en die de gemeenschappelijke intenties ten goede komt.

 


Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt, is de Belgische wetgeving van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Onverminderd de bepalingen van de organen die bevoegd zijn voor de oplossing van geschillen, zal elk geschil betreffende het onderhavige, de interpretatie of uitvoering ervan, bij gebrek aan minnelijke schikking, onder de uitsluitende rechtspraak vallen van de hoven en rechtbanken van  Antwerpen. 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

1. FinchFabrics.Com behoudt zich het recht zijn Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via e-mail en/of de website wholesale.finchfabrics.Com

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met FinchFabrics.Com


3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.